PARLAR / PARLER

La lenga nosta qu'ei la cultura nosta, transmetem-la ! Cultura de Noste qu'organiza manifestations de tot escantilh a l'entorn de la lenga, com per exemple lo Dia de la lenga.

Notre langue est notre culture, transmettons-la ! Cultura de Noste organise diverses manifestations autour de la langue, comme lo Dia de la lenga.